หน้าแรกโปรแกรมรับสมัคร | เว็บงานรับนักศึกษา

ข้อตกลง Agreement
- หากไม่ทำการสมัครใช้งานระบบก่อน จะไม่สามารถเลือกโครงการคัดเลือกใดๆ ได้
- Students have to registered before use.
 
- การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
- After registered, Use the personal Passport Number and Password for applicated in every admission projects.
 
 - ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา  กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต  หมายเลขโทรศัพท์ 0 7627 6050-1 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
- Any questions, please contact Admission Unit, Prince of Songkla University, Phuket Campus. Tel. +6676 276 050-1 (9am - 4pm mon-fri)
 
 
 
 
 
    ระบบรับสมัครรับตรง ในโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต
  ประกาศจากงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Announcement from Phuket Admission Dept.
ไม่มีประกาศ / There's no announcement at this time.
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งาน
For the 1st time use
นักเรียนต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าไปสมัครในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ สมัครเข้าใช้งาน คลิกที่นี่
You have to register by using the completed personal data then use the passport number and your password to sign-in and applicated the admission project. To register 1st time use, Click Here
สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานแล้ว
For registered user.
สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานและได้รับรหัสผ่านทางอีเมลแล้ว  สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที เพื่อทำการสมัคร/แก้ไขข้อมูลส่วนตัว/แก้ไขข้อมูลการสมัคร/พิมพ์ใบสมัครในโครงการที่สมัครเอาไว้แล้ว/พิมพ์ใบจ่ายเงิน/ตรวจสอบการจ่ายเงิน และอื่นๆ
Users who already registered and e-mail confirmed can sign-in for applicated the admission project / personal data modification / application modification / print-out the application form / etc...
 
หมายเลขประจำตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง
Passport Number
รหัสผ่าน
Password
 
สำหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่าน
Forget Password ?
นักเรียนที่ลืมรหัสผ่านการเข้าใช้ระบบ สามารถขอรับรหัสผ่านใหม่ได้โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลที่เคยลงทะเบียนเอาไว้ และนำรหัสผ่านใหม่มาใช้งานได้ทันที ขอรับรหัสผ่านใหม่ คลิกที่นี่
If you lost the password, you can reset the password by using the passport number and registered e-mail by Click Here
 
สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขอีเมล
Change registered e-mail ?
- หากนักเรียนสมัครใช้งานระบบด้วยอีเมลที่ผิด หรือไม่สามารถเข้าอีเมลเพื่อที่จะไปรับรหัสผ่านได้ ให้รอ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้ทำการสมัครสมาชิกใหม่
- สำหรับผู้ที่ยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว หากลืมรหัสผ่านและจำอีเมลที่เคยสมัครไว้ไม่ได้ ให้ทำการสมัครอีเมลใหม่ จากนั้นให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุอีเมล์ใหม่ในสำเนาบัตรดังกล่าว) โดยส่งทางโทรสาร (FAX) ไปยังงานรับนักศึกษา หมายเลข 0-7627-6029
- If you registered with the wrong email or can't access the e-mail account, You have to wait for 2 hours then re-register again.
- For users who already registered, can't access the e-mail account and need to change the registered e-mail account, please FAX the 1st inside page of the passport document and specified the old and the new e-mail to Admission Dept. Fax. +6676 276 029