หน้าแรกโปรแกรมรับสมัคร | เว็บงานรับนักศึกษา

ข้อตกลงในการใช้งาน Agreement
- หากไม่ทำการสมัครใช้งานระบบก่อน จะไม่สามารถเลือกโครงการคัดเลือกใดๆ ได้ 
- Students have to registered before use.
 
- การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป 
- After registered, Use the personal Passport Number and Password for applicated in every admission projects.
 
- นักเรียนต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นความจริง "ไม่ต้องรีบกรอก" ตรวจสอบให้ดี ก่อนทำการยืนยันการลงทะเบียน มิเช่นนั้น อาจมีผลต่อการสมัครในโครงการต่างๆ ได้
- Students have to type the information "Carefully" before confirm the registration.
- นักเรียนต้องกรอกอีเมลให้ถูกต้อง (1 คน 1 อีเมลเท่านั้น) เพื่อรับรหัสผ่านในการใช้งานระบบ จากนั้นสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตามความต้องการของนักเรียน
- Students must type the VALID E-MAIL (1 person per e-mail) for received the confirmation e-mail.
 
- รหัสผ่านการใช้งานในครั้งแรก จะถูกส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนเอาไว้ และสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้หลังจากเข้าสู่ระบบ
- Initial password will send to the registered e-mail.
 
- ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
- Any questions, please contact Admission Unit, Prince of Songkla University, Phuket Campus. Tel. +6676 276 050-1 (9am - 4pm mon-fri)
 
    สมัครใช้งานระบบ / Register
 
ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information
คำนำหน้าชื่อ
Title Name
 *
ชื่อ
First Name & Middle Name
*
นามสกุล
Last Name
*
  ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  เฉพาะคนไทยเท่านั้น
(For Thai students only, Please fill first name in english)
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 (For Thai students only, Please fill last name in english)
 
วัน/เดือน/ปี เกิด
Birth Date
   พ.ศ.*

(หมายเลขหนังสือเดินทาง ใช้เฉพาะผู้ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น)
สัญชาติ
Nationality
*
ศาสนา
Religioun
*
 
คำนำหน้าชื่อบิดา
Father's Title name
 *
ชื่อบิดา
Father's first name
*
นามสกุลบิดา
Father's last name
*
สัญชาติบิดา
Father's Nationality
*
อาชีพบิดา
Father's Occupation
*
 
คำนำหน้าชื่อมารดา
Mother's Title name
 *
ชื่อมารดา
Mother's first name
*
นามสกุลมารดา
Mother's last name
*
สัญชาติมารดา
Mother's Nationality
*
อาชีพมารดา
Mother's Occupation
*
 
ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / Address in legal document provided
เลขที่
Address
*
อาคาร/หมู่บ้าน
Building/Village
หมู่ที่
Moo
ตรอก/ซอย
Sub District
ถนน
Road Name
แขวง/ตำบล
District
*
เขต/อำเภอ
State
*
จังหวัด
Province
*
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
*
 
ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด / Contactable Address
เลขที่
Address
*
อาคาร/หมู่บ้าน
Building/Village
หมู่ที่
Moo
ตรอก/ซอย
Sub District
ถนน
Road Name
แขวง/ตำบล
District
*
เขต/อำเภอ
State
*
จังหวัด
Province
*
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
*
 
ข้อมูลการติดต่อ / Contact Information
หมายเลขโทรศํพท์พื้นฐาน (บ้าน)
Phone Number
  (กรอกเฉพาะตัวเลข / Fill Number Only)
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
Mobile Phone Number
* (กรอกเฉพาะต้วเลข / Fill Number Only)
 
อีเมล
E-Mail
*
ยืนยันอีเมล อีกครั้ง
E-Mail Confirmation
*
 ** นักเรียนต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันใช้งานครั้งแรกไปให้ทางอีเมลที่กรอกไว้ **
The system will send you the confirmation e-mail, Please input the valid e-mail only.
   
รหัสผ่านที่ต้องการ
Create Password
*
ยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการอีกครั้ง
Re-type Password
*
 
ข้อมูลการศึกษาของนักเรียน
ระดับการศึกษาปัจจุบัน
Current Study Level
*
จังหวัดของสถานศึกษา
Province of the current school
*
โรงเรียนที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา
School name
*
* หากไม่พบชื่อโรงเรียน กรุณาติดต่อมายังงานรับนักศึกษาโดยด่วน !!
* Any problem with choosing school, Please contact us immediately.