หน้าแรกโปรแกรมรับสมัคร | เว็บงานรับนักศึกษา

ข้อตกลงในการใช้งาน
- นักเรียนต้องกรอกอีเมลให้ถูกต้อง เพื่อรับรหัสผ่านในการใช้งานระบบ จากนั้นสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ตามความต้องการของนักเรียน
- You have to enter the valid registered e-mail for reset the password. After received the e-mail, you can set your own password.
 
- ควรเก็บรักษารหัสผ่านไว้เพียงผู้เดียว ไม่ควรบอกเพื่อนหรือผู้อื่น เพราะอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้
- You have to keep the password remain sercre. Don't let anyone know.
 
- ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7627 6050-1 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น
- For more information, Please contact Admission Dept. Prince of Songkla University Phuket Campus. Tel. +6676 276 050-1 Fax.+667627 6029 (9am - 4pm mon-fri only)
 
    ขอรับรหัสผ่านใช้งานระบบ Retrieve Password
 
การขอรับรหัสผ่านใช้งานระบบใหม่ Retrieve/Reset Password
 
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
Citizen ID/Passport No.
*
อีเมล ที่ได้เคยสมัครไว้
Registered E-Mail
*
* ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมลที่เคยสมัครใช้งานเอาไว้เท่านั้น หากต้องการแก้ไข กรุณาติดต่องานรับนักศึกษา
* The system will send the password to your registered e-mail only. For more information, Please contact Admission dept.
กรอกอักษรทั้งสองตัวตามที่เห็น
Type the letter